Θαλάσσιο αλεξίπτωτο

Θαλάσσιο αλεξίπτωτο

Θαλάσσιο αλεξίπτωτο

 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων.

Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):

«ρυμουλκούμενο αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος.

2. Τα πρόσωπα που σύρονται με τη χρήση ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων απαραίτητα πρέπει να φέρουν σωσίβιο.
Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
«σωσίβιο» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό.
Άρθρο 5(1) (Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο.

3. Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας των ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων.
Κανονισμός 26 (Ιπτάμενα ρυμουλκούμενα αντικείμενα) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:

(1) Ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο με πτητική δυνατότητα.

(2) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να επιτρέπουν σε άτομο ηλικίας κάτω των 8 ετών να ανυψώνεται με τη χρήση

ιπτάμενου ρυμουλκούμενου από το σκάφος αντικειμένου, εκτός αν συνοδεύεται από άτομο ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών.

(3) Απαγορεύεται η χρήση ταχύπλοου σκάφους που σύρει ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βραχονησίδα, ύφαλο, αντικείμενο που βρίσκεται σε βάθος λιγότερο από 2 μέτρα και αντικείμενο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε πορεία διασταυρωμένη με άλλο ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο.

(4) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε φθαρμένου ή ακατάλληλου υλικού ή μηχανισμού, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή μηχανισμού κατά παράβαση των προδιαγραφών που θέτει ο κατασκευαστής ιπτάμενου ρυμουλ-κούμενου αντικειμένου.

(5) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους στο οποίο είναι προσδεδεμένο το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο υποχρεούνται να ελέγχουν και να συντηρούν όλα τα υλικά και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο είτε με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, με βάση την καθοριζόμενη από τη ναυτική εμπειρία πρακτική, πριν από κάθε χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου.

(6) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ταχύπλοου σκάφους πρέπει να είναι μόνιμα και με ασφάλεια συνδεδεμένη στο σκάφος.

(7) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου πρέπει να συνδέεται με ασφάλεια και να ελέγχεται σχολαστικά από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους πριν από κάθε πτήση.

(8) Το ολικό μήκος της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα.

(9) Ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου οφείλει να διατηρεί ημερολόγιο χρήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, στο οποίο καταγράφονται με ακρίβεια η διάρκεια χρήσης του, λεπτομέρειες της συντήρησης του με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου.

(10) Απαγορεύεται η χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου και σχοινιού ρυμούλκησης κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η

κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου.

(11) Σε κάθε χρήση ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της πτήσης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί.

(12) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι, ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο ανυψώνεται με τη χρήση αντικειμένου που ίπταται ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

(13) Τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους όσο και ο υπεύθυνος για την επιτήρηση της πτήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου είναι υπόχρεοι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου αναφορικά με τη χρήση του.

4. Οι ανώτατες τιμές ενοικίασης ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ορίζονται στην ΚΔΠ 135/2015.