Ιστιοσανίδα

Ιστιοσανίδα

Ιστιοσανίδα

 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
«άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
(α) διέρχηται διά ταύτης
(β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.