Μini cruiser

Mini Cruiser

Μini cruiser

 Διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη:

1.Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων. 
 
Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986: 
«άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον.
 
2.Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
Άρθρο 4(1)  Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
(α) διέρχηται διά ταύτης
(β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.
 
3.Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.
 
Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:
 
4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.
 
Διατάξεις των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001και των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη:
4.Ορισμός ταχύπλοου σκάφους και ορισμός χειριστή ταχύπλοου σκάφους.
 
Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
 
«ταχύπλοο σκάφος» σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων.
 
«χειριστής» περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο, που χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος σε συγκεκριμένο χρόνο καθώς και κάθε πρόσωπο που φέρει την ευθύνη του σκάφους για σκοπούς χειρισμού του ενόσω αυτό είναι αγκυροβολημένο οπουδήποτε, ενώ στην περίπτωση ρυμουλκούμενου αντικείμενου, σημαίνει το χειριστή του σκάφους από το οποίο σύρεται το ρυμουλκούμενο αντικείμενο.
 
5.Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο για να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη απαραίτητα πρέπει να κατέχουν άδεια χειριστήταχύπλοου σκάφους. Η άδεια χειριστή χορηγείται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και εφόσον έχουν περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Προσωρινοί επισκέπτες (τουρίστες) δικαιούνται να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη τα οποία ενοικιάζουν από σημεία παροχής διευκολύνσεων (Watersportscenters) εφόσον έχουν συνυπογράψει με τον ιδιοκτήτη (ή το υπεύθυνο πρόσωπο στο σημείο παροχής διευκολύνσεων) δεσμευτική δήλωση στην οποία να φαίνεται ότι ο ενοικιαστής ενημερώθηκε για το σωστό και ασφαλή τρόπο χειρισμού του ταχύπλοου σκάφους. Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευομένου χειριστή και να χειρίζονται ταχύπλοο σκάφος με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.
 
Άρθρο 4 (Άδεια χειριστή και μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
 
4.-(1) Κανένας δε δικαιούται να είναι χειριστής ταχύπλοου σκάφους, εκτός αν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια χειριστή") ή με άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια μαθητευόμενου") που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.
 
(2) Αλλοδαποί και ημεδαποί που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι αντίστοιχης άδειας ή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ικανότητα τους να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη και που έχει εκδοθεί από αρμόδια αλλοδαπή αρχή:
 
Νοείται ότι προσωρινοί επισκέπτες για περίοδο μικρότερη των τριάντα (30) ημερών που δεν είναι εφοδιασμένοι με την πιο πάνω άδεια ή πιστοποιητικό, μπορούν να χειρίζονται ταχύπλοο σκάφος Κατηγορίας Β', νοουμένου ότι έχουν συνυπογράψει την καθορισμένη δεσμευτική δήλωση με τον ιδιοκτήτη του σκάφους τούτου στην οποία να φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις του επισκέπτη αναφορικά με τα θέματα που καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
 
(3) Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαεπτά (17) τους χρόνια μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευομένου με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.
 
 
6.Υποχρέωση μεταφοράς της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή/και της άδειας μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, ή της δεσμευτικής δήλωσης για τον χειρισμό ενοικιαζόμενου ταχύπλοου σκάφους.
 
Κανονισμός 11 των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
 
11. Κάθε χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να έχει μαζί του στο σκάφος μέσα σε αδιάβροχη θήκη άδεια χειριστή ή άδεια μαθητευόμενου χειριστή, ανά¬λογα με τηνπερίπτωση, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή στην περί¬πτωση προσωρινού επισκέπτη, αντίγραφο της δεσμευτικής δήλωσης.
 
7.Διατάξεις ασφαλούς διακίνησης των ταχύπλοων σκαφών.
 
Άρθρο 16 (Διακίνηση ταχύπλοων σκαφών) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
 
16. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος βρίσκεται σε περιοχή που δεν είναι καθορισμένη για λουομένους αλλά συνήθως χρησιμοποιείται από λουομένους, ο χειριστής πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται στην περιοχή με την πιο μεγάλη προσοχή και με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα.
Κανονισμός 31(1) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
31-(1). Η διακίνηση ταχύπλοων σκαφών μέσα στους διαύλους που βρίσκο¬νται ανάμεσα σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται με διάταγμα δυνάμει των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλασσή Νόμων του 1968 και 1986 ή οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βράχο ή βραχονησίδα, γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους και που εν πάση περιπτώσει δε δημιουργεί επικίνδυνο για οποιοδήποτε πρόσωπο κυματισμό.
8.Απαγόρευση ταχύπλοου σκάφους υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων και υπό την επίδραση αλκοόλης που υπερβαίνει το καθορισμένο όριο.
 
Άρθρο 8 (Χειρισμός ταχύπλοου σκάφους, ενώ η ποσότητα της αλκοόλης στην εκπνοή υπερβαίνει το καθορισμένο όριο) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
 
8. Οποιοσδήποτε χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ έχει ήδη καταναλώσει τόση ποσότητα αλκοόλης σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε αυτή να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο στην εκπνοή ή στο αίμα του, ή ενώ βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων που ελαττώνουν την ικανότητα του να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος, είναι ένοχος αδικήματος.
 
9.Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και διακυβέρνησης των ταχύπλοων σκαφών.
 
Άρθρο 3 (πρόνοιες Πρώτου Πίνακα) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εφιστάται η προσοχή του χειριστή στις πρόνοιες του περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμου του 1992 και ειδικότερα στα πιο κάτω:
1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια χειριστή.
2. Οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να κάθονται μόνο στα καθορισμένα καθίσματα.
3. Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής (KillSwitch) πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το χειριστή.
4. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει οχληρία.
5. Απαγορεύεται η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.
6. Απαγορεύεται η οδήγηση μέσα σε περιοχές λουομένων.