Ιστιοπλοΐα - Ιστιοπλοϊκές λέμβοι

Νομοθεσία για την Ιστιοπλοΐα

Ιστιοπλοΐα - Ιστιοπλοϊκές λέμβοι

1. Απαγορεύεται:

(α) Ο χειρισμός τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Στα μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβαση στις ιστιοπλοϊκές λέμβους ή ο χειρισμός τους επιτρέπεται εφόσον:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και
ii) επιβαίνει στην ιστιοπλοϊκή λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται ιστιοπλοϊκή λέμβο και το οποίο ασκεί
συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο καθόλη τη διάρκεια εκμίσθωσης.
iii) Στην ανωτέρω περίπτωση ii), εάν πρόκειται για μονοθέσια ιστιοπλοϊκή λέμβο τότε ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, πρόσωπο συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την ιστιοπλοϊκή λέμβο κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

(β) Η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. 

Οι εκμισθωτές διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής τους τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνουν υπόψη για την ακριβή εφαρμογή της διάταξης αυτής. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της παρούσας παραγράφου καταργείται.

(γ) Η κυκλοφορία τους σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

2. Οι ιστιοπλοϊκές λέμβοι είναι εγγεγραμμένες στα λεμβολόγια-Β.Ε.Μ.Σ. και έχουν γραμμένα στις δύο πλευρές τους τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής τους στα βιβλία αυτά.

3. Οι επιβαίνοντες στις ιστιοπλοϊκές λέμβους φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

4. Οι ιστιοπλοϊκές λέμβοι πληρούν από πλευράς σωστικών πυροσβεστικών μέσων, αριθμού επιβατών και απομάκρυνσης από την ακτογραμμή τα καθοριζόμενα στην άδεια εκτέλεσης πλόων.