Kite Surf

Kite Surf 

Kite Surf

1. Η θαλάσσια περιοχή διενέργειας της αετοσανίδας (Kitesurf) πρέπει:

α) Να είναι απαλλαγμένη από βράχους, βραχονησίδες, υφάλους, ποντισμένα δίχτυα ή άλλα εμπόδια.

β) Να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από αεροδρόμια και ιδιαίτερα από τις νοητές ευθείες προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων. Στην περίπτωση αυτή οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται τοπικά, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του αεροδρομίου.

γ) Να απέχει τουλάχιστον ένα (01) ναυτικό μίλι από εισόδους λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων. Η απόσταση αυτή δύναται να μειωθεί μέχρι και το όριο των πεντακοσίων (500) μέτρων, εφόσον κριθεί σκόπιμο μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 56  λόγω τοπικών ιδιομορφιών και ιδιαιτεροτήτων.

2. Ο ασκούμενος με τη χρήση της αετοσανίδας πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τον κάτωθι εξοπλισμό :

α) Κράνος.

β) Κατάλληλη ζώνη με γάντζο.

γ) Κατάλληλο μαχαίρι για την κοπή των σχοινιών του αετού, σε περίπτωση ανάγκης.

δ) Ισοθερμική στολή, για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Μαΐου.

ε) Κατάλληλο σωσίβιο τύπου τζάκετ.

στ) Σύστημα διακοπής ώθησης του αετού (QuickRelease).

ζ) Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του αετού, για περιπτώσεις άμεσης απεμπλοκής (Releasesystem).

3. Ο ασκούμενος με τη χρήση της αετοσανίδας πρέπει να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η ακούσια απογείωσή της.

4 Απαγορεύεται η διενέργεια αετοσανίδας:

α) Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση.

Για μικρότερης ηλικίας άτομα, όχι όμως, κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών η διενέργεια της επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους: i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση, ii) με συνοδεία από τον εκμισθωτή ή από άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, άτομο με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την αετοσανίδα κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησης της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου».

β) Εντός παραλιών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστες.

γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

δ) Μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από αγκυροβολημένα πλοία, σημαδούρες που επισημαίνουν υποβρύχιες δραστηριότητες, βράχια, βραχονησίδες, υφάλους, κινούμενα σκάφη ή άλλα θαλάσσια εμπόδια.

ε) Εντός λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων, καθώς επίσης και στις περιοχές περιμετρικά αυτών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1(γ) της παρούσης.

στ) Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με κίνδυνο κεραυνών.

ζ) Πέραν του ενός (01) ν. μιλίου από τις ακτές.

η) Εφόσον ο χειριστής βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

θ) Όταν η διεύθυνση του ανέμου έχει κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης.

ι) Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των έξι (6) μποφόρ και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει νόμιμο πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. 

ια) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από λουόμενους

ιβ) Για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθες ειδικότερες προϋποθέσεις :

αα) ύπαρξη θαλάσσιου δίαυλου, πλάτους και μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων. Tα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας απ’ τον άλλον χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί.

ββ) ο χώρος ανύψωσης πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσικά ή άλλα εμπόδια και να μην υπάρχουν σ’ αυτόν άτομα κατά τη στιγμή της απογείωσης.

γγ) με μέριμνα του εκμισθωτή, τοποθετούνται δύο (02) μόνιμες ενημερωτικές πινακίδες εκατέρωθεν των ορίων του δίαυλου με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: «ΠΡΟΣΟΧΗ- ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ KITESURF»/ «NOTE- KITESURF TAKE OFF AREA».

5. Η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης αετοσανίδας μαζί με άλλα εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιείται εκμίσθωσή της ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα άλλα επιτρεπόμενα Θ.Μ.Α., εκτός  της ιστιοσανίδας (WINDSURF).

6.  Η ανύψωση του αετού επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχουν άτομα, φυσικά ή άλλα εμπόδια σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων περιμετρικά του χρήστη τη στιγμή της απογείωσης.

7. Απαγορεύεται η διενέργεια αετοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η διενέργεια αετοσανίδας επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην των υποπερ. αα) και γγ) της περ. 1β) καθώς και της παραγράφου 5, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη χρησιμοποίηση του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής για ιδιωτική χρήση.