PWC - Jetski

 

PWC - Jetski

1. Ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενα ατομικά σκάφη-θαλάσσια μοτοποδήλατα καθώς και τα προσομοιάζοντα προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SΕΑ ΒΕΕΤLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κ.λπ), λεμβολογημένα-εγγεγραμμένα στα Β.Ε.Μ.Σ., σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου και φέρουντα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως.

2. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων μέσων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαγορεύεται: α) Οταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. (Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ και όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Επιπλέλον, οι εκμισθωτές πρέπει να διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής τους, τις ενδείξεις του οποίου να λαμβάνουν υπόψη. β) Σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές. γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. δ) Εφόσον δεν διαθέτουν σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK STOP) για τη σβέση μηχανής, όταν ο χειριστής τους πέσει στη θάλασσα. ε) Εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από αυτά που η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για το συγκεκριμένο τύπο θαλάσσιου μοτοποδήλατου. (στο ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο μπορεί να επιβαίνουν μέχρι τρία (3) άτομα ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του) στ) Οταν παρουσιάζουν βλάβες ή διακοπές λειτουργίας των μηχανών τους. ζ) Οταν φέρουν εξωτερικές έλικες. η) Κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00-17.00. Η απαγόρευση αυτή ισχύει σε κατοικημένες περιοχές τα όρια των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Λιμενάρχη μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35. θ) Εφόσον οι επιβαίνοντες δεν φέρουν ατομικές σωσίβιες ζώνες.

3. Ο χειρισμός των ατομικών σκαφών-θαλάσσιων μοτοποδήλατων, ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής ή την ταχύτητα που αναπτύσσουν, απαγορεύεται από άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

4. Απαγορεύεται η έλξη ατόμων από ατομικό σκάφος-θαλάσσια μοτοποδήλατο για την εκτέλεση θαλάσσιου σκι ή οποιουδήποτε άλλου ελκόμενου θαλάσσιου μέσου αναψυχής (έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ).

5. Η κυκλοφορία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου απαγορεύεται: α) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. β) σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. γ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

6. Οι εκμισθωτές θαλάσσιων μοτοποδήλατων διαθέτουν σύστημα αυτόματης σβέσης αυτών από απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL ΡΑΝΕL), για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι οι μισθωτές (χειριστές) των θαλάσσιων μοτοποδήλατων δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των λουόμενων, της ναυσιπλοίας κ.λπ.

7.Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) θαλάσσια μοτοποδήλατα. Όσοι από τους εκμισθωτές, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, κατέχουν άδειες εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) Θαλάσσια μοτοποδήλατα, δεν μπορούν να αυξάνουν τον αριθμό τους ούτε να αντικαθιστούν όσα εξ αυτών αποσύρονται μέχρις ότου ο αριθμός ελαττωθεί στα τρία (3).

8. Οι εκμισθωτές θαλάσσιων μοτοποδήλατων πλέον των λοιπών προϋποθέσεων κατέχουν και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

9. Τα εκμισθούμενα θαλάσσια μοτοποδήλατα κυκλοφορούν μόνο σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικής επαφής/ελέγχου μισθωτή – εκμισθωτή. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών είναι επακριβής και αναγράφεται στις χορηγούμενες άδειες εκμίσθωσης.

10. Η εκκίνηση/επιστροφή του εκμισθούμενου θαλάσσιου μοτοποδήλατου επιτρέπεται από/προς τα ακόλουθα σημεία: α) την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28 η οποία φέρει αντιολισθητική επιφάνεια β) το ειδικό μπαλόνι – σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) του άρθρου 28, το οποίο είναι χρώματος πορτοκαλί, ελαφράς κατασκευής, τοποθετείται σε απόσταση διακοσίων (200) τουλάχισοτν μέτρων από την ακτογραμμή και αποσύρεται στην ξηρά πριν τη δύση του ηλίου. γ) το πλοίο του όρθρου 29. δ) οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα όρια (αποστάσεις) της παραγράφου 5 ε). από τον δίαυλο του άρθρου 27 με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων. Οι δίαυλοι (διάδρομοι) πλάτους επτά (7) μέχρι είκοσι (20) μέτρων και μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθες περιοχής, σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοιχτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Εφόσον η απόσταση μεταξύ των θέσεων ή των σημείων εκμίσθωσης δύο (2) συνεχόμενων εκμισθωτών είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 22 είναι δυνατό να οριοθετείται ένας και μόνο δίαυλος στη μέση, κατά το δυνατό, της απόστασης και σε ακριβή θέση, που αποφασίζει η Επιτροπή του άρθρου 35, τον οποίο χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οι συγκεκριμένοι εκμισθωτές.

Σε περίπτωση που τα σημεία (α), (β) και (γ) βρίσκονται σε μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αποστάσεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 35, η εκκίνηση/επιστροφή του εκμισθούμενου θαλάσσιου μοτοποδηλάτου επιτρέπεται με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, ώστε να μη συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων στην ως άνω παράγραφο 5.

11. Η μεταφορά (μετάβαση – επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να χειριστούν θαλάσσιο μοτοποδήλατο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης α), β), και γ) της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων του θαλάσσιου μοτοποδήλατου και του ΗΟVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

12. Απαγορεύεται η εκμίσθωση του μηχανοκίνητου μικρού επαγγελματικού σκάφους ή του ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδηλάτου ή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμεύει ως σωστικό μέσο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην της παροχής σωστικών υπηρεσιών.