Ιστιοσανίδα

 

Ιστιοσανίδα

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των δέκα έξι (16) ετών καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η διενέργεια WS επιτρέπεται i). μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα άτι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και με συνοδεία εκμπισθωτή ii). με συνοδεία του εκμισθωτή ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν με σχέση εργασίας προσώπου, με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την ιστιοσανίδα κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

3. Η χρήση Ιστιοσανίδας απαγορεύεται όταν η ένταση του ανέμου είναι άνω των έξι (6) μποφόρ. 

Οι εκμισθωτές διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής τους τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνουν υπόψη.

4. Το άτομο που χρησιμοποιεί την ιστιοσανίδα φέρει κατάλληλη ειδικής κατασκευής ατομική σωσίβια ζώνη.

5. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των WS σε απόσταση μικρότερη από διακόσια (200) μέτρα από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

6. Όταν η εκκίνηση των WS γίνεται από την ξηρά ή κατά την επιστροφή τους καταβάλλεται από τον επιβαίνοντα η πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.