Όρθια κωπηλασία - Stand Up Paddling

 SUP

Όρθια κωπηλασία - Stand Up Paddling

 1. Απαγορεύεται:

  1. Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση, καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκατεσσάρων (14) ετών.
  2. Η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.
  3. Η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.
  4. Η κυκλοφορία του εφόσον επιβαίνουν περισσότερα του ενός (01) άτομα.
  5. Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.
  6. Η κυκλοφορία του με χρήση ιστίου.

2. Ο χειριστής του υπόψη θαλασσίου μέσου να επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.

3. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις να αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης (στην περίπτωση εκμισθούμενου μέσου).

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΥΕΚ Β΄444/1999) όπως ισχύει.