Καγιάκ

 

Καγιάκ

1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δέκα πέντε (15) ετών για τα κανό και δέκα οκτώ (18) ετών για τα ΚΑΥΑΚ. Στην περίπτωση χρήσης κανό το ως άνω ανήλικο άτομο εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από αυτόν μέχρι την απόσταση των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή. Σε περίπτωση που δε συνοδεύεται το ανήλικο άτομο από ενήλικο, τότε και μόνο ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο τον ως άνω ανήλικο από την απόσταση των εκατό (100) και πλέον μέτρων από την ακτογραμμή.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.

3. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από όσα η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για τον συγκεκριμένο τύπο του κανό ή του ΚΑΥΑΚ. Οι επιβαίνοντες στο ΚΑΥΑΚ φέρουν κατάλληλη ειδικής κατασκευής ατομική σωσίβια ζώνη.

5. Ο χειριστής δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.